karen@sydinterior.no

Du har ingen produkter i handlekurven.

Generelt

Alle våre salg og leveringer skjer i henhold til oppgitte betingelser og vilkår. Kjøpers egne generelle eller spesielle leverings-betingelser får ikke anvendelse med mindre Syd Interiør skriftlig har godkjent disse. Alle kjøp fra nettbutikken www.sydinterior.no er å anse som kjøp fra Syd Interiør. Syd Interiør tar forbehold om skrivefeil. Produktbilder kan variere fra modell til modell og kan avvike i forhold til levert produkt.

Leveringstid

Leveringstiden på lagerførte produkter er normalt 2-4 dager. Avvikelser vil dog kunne forekomme dersom den bestilte mengde er av en spesiell karakter, eller Syd Interiør må få varen levert fra sin leverandør før levering kan skje. Leveringstiden på ikke lagerførte produkter, er å anse som veiledende og avtales i hvert tilfelle med kjøper.

Priser og leveringsbetingelser

Priser er oppgitt i henhold til avtale. Dersom annet ikke er avtalt, vil gjeldende pris være oppgitt i nettbutikken. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted og vekt. Syd Interiør tar forbehold om pris- og valuta- endringer.

Betalingsbetingelser

Vi godtar betaling via vår nettbutikk gjennom betalingstjenesten Klarna. Klarna tilbyr følgende løsninger som: Betal med kort(Visa/Mastercard), faktura innen 30 dager eller betal litt hver måned. Kunder kan også betale med Vipps på bedriftens vippsnummer 686402. For annet oppgjør må det avtales skriftlig mellom kunde og Syd Interiør.

Overskrides avtalt betalingsfrist, har Syd Interiør krav på lovens morarente. Kjøper er forpliktet til å stille sikkerhet for riktig betaling før varen blir levert, dersom Syd Interiør forlanger dette.

Kjøpers plikt til å motta salgsgjenstanden

Kjøperen er forpliktet til å motta salgsgjenstanden. Unnlater kjøperen å ta imot salgsgjenstanden innen en rimelig frist etter å ha vært oppfordret til det, kan selgeren heve kjøpet og kreve erstatning.

For øvrig gjelder bestemmelsene i Lov om kjøp §§ 72,73 (1) og 74-78.

Salgspant

Selgeren forbeholder seg salgspant i salgsgjenstanden for kjøpesummen inklusive eventuelle omkostninger, avbetalingstillegg og utlegg for kjøperen i forbindelse med salget.
Selgeren har rett til å ta salgsgjenstanden tilbake hvis kjøperen misligholder sin betalingsplikt. Salgspant opprettholdes uforandret om betalingsvilkårene endres. Kjøperen er uberettiget til å råde over salgsgjenstanden - rettslig eller faktisk – på en måte som forringer salgsgjenstandens verdi eller selgerens dekningsadgang.

Reklamasjon og garanti

Ved salg i næring kan det avtales kortere reklamasjonsregler enn hva som fremgår av kjøpsloven (jf Kjøpsloven §3) . Dersom annet ikke er avtalt, selges produktene med 12 måneders reklamasjonsfrist for feil/mangler
Etter at du har mottatt produktene bør det undersøkes om leveransen er i samsvar med sendingsbekreftelsen. Undersøk også om produktene er blitt skadet under transporten, eller om produktene har feil og/eller mangler.
Hvis det oppdages en feil eller mangel, må du innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde oppdaget feilen, gi selger melding om at du vil påberope deg mangelen (reklamasjon). Hvis du ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

Erstatningsansvar

Selger fraskriver seg alt ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder ikke i de tilfeller hvor selger forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller vil ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke innehar den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kan forvente, er selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Retningslinjer for personvern

Dersom du gjør et kjøp fra vår nettbutikk forutsetter dette at du godtar Syd Interiørs Personvern. Vennligst les våre retningslinjer for personvern som ligger her: https://sydinterior.no/personvern/

Leveringshindringer og force majeure

Dersom det etter at et tilbud er angitt, en leveranse bekreftet eller det er inngått en leveringsavtale, inntrer forhold som hindrer Syd Interiør i oppfyllelse av det som er nevnt, er Syd Interiør uten ansvar for følgene derav. Dette gjelder f.eks. krig, mobilisering, rekvirering, beslagleggelse, endringer i valutamarkedet, eksport- eller importforbud, arbeidskonflikter, utilstrekkelig tilførsel av råmaterialer, mangel på transportmidler, brann og fabrikkuhell, samt mangler/feil ved leveranse fra underleverandør eller forsinkelser av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Enhver av partene kan i slike tilfeller ved varig leveringshindring helt eller delvis heve tilbudet, leveringsavtalen eller salget av det berørte produkt/vare. Er leveringshindringen av midlertidig varighet, kan leveringstiden kreves utsatt. Så fremt partene ønsker å påberope seg noen av de i dette punkt nevnte omstendigheter, må de uten ubegrunnet opphold skriftlig underrette den annen part.

Angrerett

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag. Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig. Ved kjøp løper angrefristen fra dagen etter varen(e) er mottatt.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen, med mindre annet er avtalt eller selger har unnlatt å opplyse om at kjøper skal dekke returkostnadene.

Kjøper kan prøve eller teste varen på en forsvarlig måte for å fastslå varens art, egenskaper og funksjon, uten at angreretten faller bort. Dersom prøving eller test av varen går utover hva som er forsvarlig og nødvendig, kan kjøperen bli ansvarlig for eventuell redusert verdi på varen.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen, eller til kjøper har lagt frem dokumentasjon for at varene er sendt tilbake.

Tilleggsinformasjon

Varene selges i den tilstanden de er vist på nettsiden. Vi setter i stand møblene vi selger, og alle tekstiler, stein og evt. andre produkter som brukes for å oppjustere produktet er nye -om ikke annet er avtalt spesielt med kunde. Møblene og interiøret vil likevel ha bruksspor og patina, noe som er en del av forretningsideen og vår filosofi.

crossmenu